ویزا

ویزای آمریکا برای ایرانیان

با توجه به لغو قانون منع ورود ایرانیان توسط رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر امکان اقدام برای انواع ویزای آمریکا وجود دارد.

 • ویزاهای توریستی
 • ویزاهای دانشجویی
 • ویزاهای توریستی چند منظوره
 • ویزاهای کاری موقت
 • ویزای سرمایه گذاری
 • ویزاهای مخصوص مقامات دیپلمات و دولتی
 • ویزای آسیب دیدگان از جرم قاچاق انسان
 • ویزای ترانزیت و کارکنان وسایل نقلیه ترانزیتی
 • ویزاهای خانوادگی
 • ویزاهای همسر و نامزدی
 • ویزاهای حامی کارفرما