6 باوراشتباه درباره ویزای کاری آمریکا

1-بدون مدرک زبان نمی شود ویزای کاری گرفت 

2-حتما باید فوق لیسانس داشته باشم تا بتونم تقاضای ویزای کاری کنم

3-با ویزای کاری هیچ وقت نمی تونم گرین کارت و اقامت دائم آمریکا رو بگیرم

4-حتما باید سابقه کاری زیادی داشته باشم !!!

5-برای درخواست ویزای کاری باید حتما در خاک آمریکا باشیم

6-فقط افراد زیر 40 سال می توانند بـرای ویـزای کـاری اقـدام کـنند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *